รูปที่ 2 ส่วนฐานของตัวหุ่นยนต์
 
ชิ้นส่วนของตัวหุ่นยนต์

  ในส่วนฐานดังในรูปที่ 2 จะใช้พลาสติกใสที่มีความหนา 2 มิลลิเมตร ตัดเป็นส่วนฐานโดยวัดและตัดตามแบบ ตัวฐานจะมีขนาดกว้าง 6.4 เซนติเมตร และยาว 15.4 เซนติเมตร ในส่วนปลายทั้ง 2 ด้าน ใช้วงเวียนวัดให้มีโครงร่างส่วนปลายดังในรูปที่ 3 ให้วัดจากส่วนปลายของทั้งสองด้านเข้ามาข้างละ 1.2 เซนติเมตร แล้วให้วาดกรอบสี่เหลี่ยมที่มีขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร และยาว 1.5 เซนติเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

  รูปที่ 3 แนวการตัดตรงปลายส่วนฐาน
  รูปที่ 4 ส่วนวางมอเตอร์  
 
        จากนั้นจะต้องเจาะเป็นช่องตามรูปเพี่อที่จะนำส่วนล้อของมอเตอร์มาวางตรงส่วนนี้ให้หุ่นยนต์สามารถวิ่งได้ ในรูปที่ 4 ส่วนนี้เราจะทำเป็นที่วางมอเตอร์ ซึ่งจะใช้พลาสติกขนากความหนา 2 มิลลิเมตร ตัดให้มีขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร และยาว 3 เซนติเมตร พับให้มีมุม 70 องศา แล้วนำไปติดกับบริเวณส่วนฐานให้ชิดกับช่องที่ตัด
     
    มีต่อ...    

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง